Makaleler

24.07.2012 Tarihli 28363 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Haberleşme Sisteminde Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunması Hakkında Yönetmelik 04.12.2020 Tarihli 31324 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sisteminde Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunması Hakkında Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmış olup çeşitli düzenlemelere gidilmiş...
Günümüzde; teknolojik  ilerlemelerle birlikte, her an her saniye dünyanın bir köşesinde yeni bir iş fikri belirmektedir. Bu bağlamda kelime dağarcığımıza yeni yeni girmeye başlayan, “STARTUP” kavramı, yeni bir iş fikrine, yeni bir girişime başlamış şirketler için kullanılmaktadır. Burada kastedilen; müşteri ve  kullanıcı odaklı, kısa zamanda küçük kitlelerden büyük kitlelere ulaşmayı h...
25 Aralık 2020 Cuma günü, 31345 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde Ve Takibinde Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”  ile trafik cezalarının düzenlenmesi, tahsili ve takibinde uygulanacak usul ve esaslar hakkındaki  14878 sayılı yönetmelikte, özellikle trafik ...
İcra ve İflâs Kanunu’nun 100. maddesi uyarınca alacağı, haczi koyduran alacaklının alacağından önce doğmuş olan alacaklı, bu durumu kanunun öngördüğü belirli vasıtalarla ispat ederek, hacze ayni derecede katılabilir. Bu taşınmazın satışı için yapılacak ön işlemlerde herhangi bir hak kaybı olmaması ve satış yapıldıktan sonra sıra cetveli oluşturularak satış bedelinin ödenmesi açısından 100. madde bilgi...
    Bilindiği üzere, 24.06.20 tarihinde 31165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da, bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda düzenlemeye gidilen hususlardan önemli olanları incelemek gerekmektedir. Zira, her ne kadar piyasanın serbestliği esas olsa da yapılan bazı değişikliklerin uygulamada şirketler için ciddi sorunlara yol a&ccedi...
Mevcut BİRLEŞME BÖLÜNME TEBLİĞİ (II-23.2) amacı, 1.ve 2.maddelerinde düzenlendiği üzere, taraflardan en az birinin halka açık ortaklık oldıığu birleşme ve bölünme işlemlerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir. Bu çerçevede Tebliğ, halka açık anonim ortaklıkların sermaye şirketleri ile, (devralan olmak kaydıyla) şahıs şirketleriyle ve kooperatiflerle birleşme işlemlerini; ayrıca halka açık anoni...
28 Ağustos 2020, 31227 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile KVKK süreçleri kapsamında olan İYS konusunda değişikliklere ve ertelemelere gidilmiştir. Bunun için öncelikle Yönetmeliğin kendisindeki tanımlara bakılacak olup ardından getirilen yeni düzenlemelere göz atmak gereklidir. İleti Yönetim Sistemi (“İYS”), piyasadaki faaliyet gösteren şirketlerin ve işletmelerin mal, hizmet veya işl...
İcra ve İflâs Kanunu’nun 100. maddesi uyarınca alacağı, haczi koyduran alacaklının alacağından önce doğmuş olan alacaklı, bu durumu kanunun öngördüğü belirli vasıtalarla ispat ederek, hacze ayni derecede katılabilir. Bu taşınmazın satışı için yapılacak ön işlemlerde herhangi bir hak kaybı olmaması ve satış yapıldıktan sonra sıra cetveli oluşturularak satış bedelinin ödenmesi açısından 100. madde bilgi...
6100 SAYILI HMK HÜKÜMLERİ 7251 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE DEĞİŞTİRİLEN HMK HÜKÜMLERİ Görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler MADDE 20- (1) Görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi hâlinde, taraflardan birinin, (…) (1) süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmi...
05.08.2020 tarihinde 31214 sayılı Resmi Gazete’de İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda, yapılan değişikliklerin birçok şirket bakımından önem arz etmesi nedeniyle bazı hususları incelemek gerekmektedir.  İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Madde 2/1 dahilinde; ‘’Bu Y&ou...
Çin’in Wuhan kentinde doğan ve hızla tüm dünyaya yayılan COVID-19 hayatımızı önemli ölçüde etkilemeye devam ediyor. Özellikle ekonominin bozulması ile birlikte hukuk alanında da etkileri gün geçtikçe artarak görülüyor. Ticaret hukuku başta olmak üzere, hukukun her alanında önemli değişiklikleri izliyoruz. Hatta bir yandan infaz kanununda yapılan değişiklik ile ceza hukukuna etki ederken, ...
1. Overbooking nedir?  Overbooking sadece havayolu taşımacılığında değil; eğlence sektöründe, turizm sektöründe ve katılımcı birey faktörünün ticari faaliyet açısından en önemli kar unsuru olduğu diğer sektörlerde gerçekleştirilen bir uygulamadır. Buna göre, firmalar geçmiş organizasyon ve faaliyetlerinde edindiği istatistiki verilere göre bir sonraki faaliyeti için olası iptal sayısı...
1- Aşı ve Yasal Altyapısı  Aşılama faaliyetinin amacı tek tek bireyleri hastalıklardan korumanın ötesinde toplum bağışıklığını sağlamaktır. Bu kapsamda yasalar genellikle 2 tür aşıyı öngörür: zorunlu aşılar ve ihtiyari aşılar. Türkiye’de zorunlu aşılama mevcut değildir, yasal dayanaktan yoksundur. Ancak belli emredici ve genel hükümlerin hükümetlere verdiği görev ve tanıdığı yetkilere dayanarak...
İnsanoğlu, teknolojiyi sürekli olarak ileriye taşımak, çeşitli misyonları hızlı ve en iyi şekilde gerçekleştirmek için çalışmıştır. Birçok ülke teknolojik alt yapıyı kurmayı başarmasına rağmen devletleri asıl ileriye taşıyan, teknoloji çağının altın dönemi olan yapay zekayı üreterek insan gücünü azaltmak olacaktır. Teknoloji her geçen gün yeni bir gelişmeyle karşımıza &cc...
ÖZET : İnternetin ticaret hayatına dahil olması sonucu dünya çapında klasik alıcı-satıcı ilişkileri değişmekte ve sanal ortama taşınmaktadır. Fiziken yan yana olmayan alıcı ve satıcı B2B, B2C, C2C, B2G ve G2C iş modelleriyle buluşmaktadır. Şüphesiz tüm bu iş modellerinde aktörlerin farklılığı ve birbirilerine karşı konumları gereği aynı kanun hükümleri uygulanmayacaktır. 1. Elektronik Ticaretin Tanımı ve Pazar Payı&...
Özet: Bu çalışmada Türk Borçlar Kanunu’ndaki 487. Maddede düzenlenen kefalet sözleşmesi ile garanti sözleşmesi arasındaki farklar ele alınmaya çalışılacaktır. Kefalet Sözleşmesi: Kefalet üçüncü bir kişinin, borçlunun borcunu ödememesi halinde borçtan şahsen sorumlu olmayı alacaklıya karşı taahhüt ettiği bir sözleşmedir. Kefil tarafından, üçüncü ...
ÖZET: Bu çalışmamızda mevcut kıdem tazminatı sisteminin yerine getirilmek istenen yeni kıdem tazminatı fonu sistemini mukayeseli olarak inceleyeceğiz. Kıdem tazminatı fonu, son yıllarda yürütme organı tarafından sıkça dillendirilmektedir. Buna karşın özellikle işçi cephesinden gelen tepkiler nedeniyle bir türlü uygulamaya sokulamamıştır. Kıdem tazminatı fonunun oluşturulmasına yönelik çalışmalarının old...
Özet: İşbu yazımızda tecrübelerimiz doğrultusunda iyi bir menajerin nasıl olması gerektiği, ve menajerlik sözleşmelerindeki sorumsuzluk kayıtlarının hukuken geçerlilik durumları irdelenmiştir. Fransızca kökenli bir kavram olan “Menajer” kavramı TDK’de “Bir sporcunun veya sanatçının mesleki işlerini düzenleyen ve yöneten kimse” olarak tanımlanmıştır. Günümüzde ise menajerler mesle...
1.Mobbing’in Tanımı : İşyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, karşısındakini pasifize etme, işten soğutma, iş yaptırmama veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren; kötü niyetli, kasıt...
Özet. Blockchain nedir, blok zinciri bilgilerin bloklar halinde, şifreleme algoritmalarıyla birbirine bağlanarak kaydedildiği bir dağıtık veri tabanıdır. Blockchain zincirleme bir modelle inşa edilen, takip edilebilen ancak kırılamayan bir teknolojidir. Hayatımıza bitcoin ile girmiş olan Blockchain teknolojisi bizlere bir merkeze bağlı olmadan işlem yapabilme imkanı sağlamaktadır. İşlemler bu teknolojiyle birlikte direkt olarak alıcı ve satıcı arasında sağlan...
Hızla gelişmekte olan teknoloji yaşamımıza fayda sağlamakla beraber birçok hukuki sorunu da beraberinde getirmektedir. Teknolojik gelişmelerden biri olan internetin yansıması sosyal medya; artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Nitekim öyle bir durum söz konusudur ki artık bir kısım insan sosyal medya platformları sayesinde maddi kazanç elde etmeye dahi başlamıştır. Tüm bu teknolojik gelişmeler dijital mal...
Gelişen teknolojinin doğurduğu suç türlerinden birisi de “ Kredi Kartı (POS) Tefeciliği”dir. TCK m. 241’de düzenlenen ve bugün toplumda en çok işlenen suçlardan biri olan tefecilik, toplum ve devlet için ciddi bir durumdur. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun da topluma karşı suçlar kısmının 241. maddesinde tefecilik : “Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi, iki ...
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerinde artış yaşanmaktadır. Halk arasında “internet dolandırıcılığı” olarak bilinen “bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçu nitelikli dolandırıcılık hallerinden bir tanesidir. Türk Ceza Kanununa (TCK) göre dolandırıcılık, hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya ba...
GDPR Nedir? Avrupa Birliği Veri Koruma Yönergesi (EU General Data Protection Regulation – GDPR) 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girdi. GDPR’da kullanıcı, “ilgili kişi” olarak tanımlanmaktadır. Siz, ben ve herkes, kişisel verilerimizin sahipleriyiz. Önceki gizlilik yönergelerinde asıl amaç, kişisel verileri işleyen işletme ya da ticari işlemlerin kendisiydi. Bu yönergeler sayesinde kişisel verilerin ne kad...
Ticari şirketlerde birleşme ve devralmalar, iki veya daha fazla şirketin birleşmesi veya iş faaliyet alanında hızla büyüyebilmesi için iki veya daha fazla şirketin kurumsal finansmanın bir parçası olarak alım-satımı veya bölünmesi şeklinde tanımlanmaktadır. TTK’da belirtildiği üzere şirketler iki farklı şekilde birleştirilebilir: Bir şirketin başka bir şirket tarafından satın alınması, yani teknik olarak “bir...
Türkiye’de çalışma ve ikamet izni alınması, Türkiye’de faaliyet gösterecek şirketlerin yabancı çalışanları bakımından önemli bir konudur. Uluslararası İşgücü Kanunu’na göre yabancı statüsünde olan kişilerin çalışma izni olmadan çalışmaları veya çalıştırılmaları yasaktır. Çalışma izinlerinin verilmesi konusunda yetkili makam Çalışma ve Sosyal Güvenlik...
Esas sözleşmede yer alan hususlarda değişiklik yapılması veya yeni hükümler eklenmesi veya mevcut hükümlerin tamamen, kısmen çıkarılması esas sözleşme değişikliği gerektirir. Değişiklik gereksinimi iradi nedenlerin yanında kanuni zorunluluktan da kaynaklanabilir. Esas Sözleşme Değişiklikleri ve İzlenmesi Gereken Usul Esas sözleşenin değiştirilmesi konusu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 452 ve devamında...
Anonim şirketin ortaya çıkmasında olduğu gibi şirket varlığının ortadan kalkması da bir sürecin sonucudur. Şirketin sona ermesi ise, şirket varlığının ortadan kalkması açısından ilk aşamayı oluşturmaktadır. Anonim şirketlerin sona ermesi fesih veya infisah yoluyla gerçekleşmektedir. İnfisah, kendiliğinden ortadan kalkma anlamına gelmektedir. Anonim şirketin infisahından anlaşılması gereken ise; herhangi bir karar yahut ihbar olmaksızın...
Sigortacılıkta dünyadaki genel düzene baktığımızda sigortacılığın yoğun olarak anonim şirketler tarafından yapılması yolunda ülkelerin kanunlarını oluşturdukları bunun haricinde sermayesi hisselere bölünmüş şirketlere de kanun koyucular tarafından yetki verildiği görülmektedir. Türkiye’de ise eski kanunumuzda (1149 sayılı sigortacılığın ve sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkında kanun) sermayesi his...