KVKK

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni

Küçükislamoğlu Narin & Partners Avukatlık Bürosu (“KN & Partners” veya “Büro”) olarak, kişisel verilerinizin korunması, bilgilerinizin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması hususlarına azami özen ve hassasiyet göstermekteyiz.

Bu çerçevede, KN& Partners olarak hizmetlerimizden faydalanan veya bunlardan faydalanmak üzere Büromuz ile temasa geçen kişiler, çalışanlarımız ve iş ortaklarımız dahil olmak üzere, Büromuz ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin ilgili kanun ve düzenlemelere uygun olarak, en iyi şekilde ve azami özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun” veya “KVKK”) 10. maddesinde öngörülen yükümlülüğümüz çerçevesinde hazırlamış olduğumuz bu aydınlatma metni ile, sizleri hizmetlerimizden faydalanmak veya bizimle çalışmak üzere Büromuza başvurmanız, hizmetlerimizden faydalanmanız halinde kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile, yine Kanun kapsamında sahip olduğunuz hak ve özgürlükler konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

İşbu metinde yer alan bilgiler konusunda daha detaylı bilgi edinmek istemeniz halinde, aşağıda belirtilen iletişim kanalları üzerinden bizimle temasa geçebilirsiniz.

Veri Sorumlusunun Kimliği

KN & Partners, KVKK uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla faaliyet göstermektedir. Büromuzun açık adresi 19 Mayıs Mahallesi 19 Mayıs Caddesi No:37 UBM, Plaza, 34360 Şişli İstanbul’dur. Büro internet sitesine https://kucukislamoglu.av.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları


Büromuz ile doğrudan veya dolaylı olarak paylaşacağınız;

Kimlik bilgileriniz (T.C./yabancı kimlik numaranız, adınız ve soyadınız, doğum tarihiniz ve yeriniz, anne ve baba adınız, medeni haliniz ve kimlik/ehliyet/pasaport belgeniz ve/veya kimlik paylaşım sistemi üzerinde yer alan diğer bilgiler); Adres ve iletişim bilgileriniz (ev/iş adresiniz, ikamet süreniz, telefon numaralarınız, e-posta adresiniz ve/veya adres paylaşım sistemi üzerinde yer alan diğer bilgiler), Öğrenim durumu bilgileriniz, iş ve meslek bilgileriniz (temel çalışma şekliniz, mesleğiniz, sektör ve işyeri bilgileriniz), size daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve KVKK başta olmak üzere 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde olmak üzere, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda açık rızanıza istinaden ve yalnızca bu amaçlar ile sınırlı olarak işlenmektedir:

  • Büromuz ve büromuz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini;
  • Büromuzun finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülebilmesi,
  • Kayıtların oluşturulması ve finansal raporların hazırlanması;
  • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgi ve belgelerin temini;
  • Tabi olduğumuz yasal düzenlemeler çerçevesinde ilgili resmi kurumlara yönelik bildirim, raporlama, muhafaza ve ibraz yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi;
  • Büromuzun faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde kanunlara ve ilgili diğer mevzuata, büro içi politika, kural ve teamüllere uygun olarak yürütülmesi,
  • Bilgilerin zamanında elde edilebilirliğinin ve güvenliğinin sağlanması amacıyla iç kontrol süreçlerinin ve iç / dış denetim faaliyetlerinin yürütülmesi;
  • Büromuz tarafından yürütülen hukuki süreçlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi.

Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemleri ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen işleme amaçları doğrultusunda gerekli faaliyet ve süreçlerin yürütebilmesi gerekçesiyle, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplanmaktadır:

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması,
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
• Kanun’un ilgili maddeleri çerçevesinde gerekli olması halinde, vereceğiniz açık rıza.

Yukarıdaki hukuki sebepler kapsamında kişisel verileriniz her türlü sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, Büromuzu ziyaret ederek şahsen yaptığınız beyan ve paylaşımlar, iş ortaklarımız, internet sitemiz, çerezler, başvurular ve/veya ziyaretler,  idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar, Büromuzu ziyaret etmeniz durumunda alınan yazılı, görüntülü veya elektronik kayıtlar ile sair iletişim kanalları aracılığıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan amaçlarla, aktarılmalarını gerektiren sebebe bağlı ve bu sebeple sınırlı olmak kaydıyla, tabi olduğumuz KVKK başta olmak üzere, ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak ve gerekli her türlü teknik ve idari önlemler alınmak kaydıyla, aşağıda belirtilen kategoriler kapsamında yine aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir:

Büromuzu denetlemeye ve bilgi talep etmeye yetkili olan resmi kurum ve kuruluşlar, denetçiler; Adli/idari soruşturmalar veya ihtilaflar çerçevesinde talep edilmesi halinde savcılık, mahkemeler ve benzeri resmi kurumlar; Teknik zorunluluklar çerçevesinde internet sitemiz, mobil uygulamalarımız, Büromuzca kullanılan yazılım ve benzeri teknolojik altyapılarımızın işletilmesinden sorumlu olan tedarikçilerimiz; Gerekli olan durumlarda tarafınıza bilgi, belge, yazışma ve benzeri bildirimlerin gönderilebilmesi amacıyla anlaşmalı kargo şirketleri, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) ve Türkiye Noterler Birliği (TNB); Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla gerekli olabilecek durumlarda ilgili diğer yetkili kurum ve kuruluşlar.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel verileriniz ile ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmiş ise, buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
• Kanun kapsamındaki haklarınız ile ilgili başvuru ve taleplerinizi Büro internet sitemizde yer alan başvuru formunu doldurarak yazılı olarak iletmeniz gerekmektedir. Başvurunuzu aşağıdaki kanallardan birini kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz:
• Başvuru formu ve kimliğinizi teyit edici belgeler ile birlikte 19 Mayıs Mahallesi 19 Mayıs Caddesi No:37 UBM, Plaza, 34360 Şişli/İstanbul adresinde Büromuza bizzat başvurabilirsiniz,
• Başvuru formunu noter aracılığıyla Büromuza iletebilirsiniz,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile imzalanmış başvuru formunuzu Büromuzun info@kucukislamoglu.av.tr e-posta adresine iletebilirsiniz,
• Başvuru formunuzu Büromuza daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden info@kucukislamoglu.av.tr e-posta adresine iletebilirsiniz veya
• Kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılması suretiyle, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza başvurabilirsiniz.

Büromuz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, yukarıdaki şekilde ileteceğiniz başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından belirlenen şartlar doğrultusunda ve Kurum tarafından belirlenen güncel tarife dikkate alınarak ücret talep edilebilecektir.