Makaleler

28 Ağustos 2020 günü KVKK uyum süreci İleti Yönetim Sistemi ile ilgili yapılan değişiklik

28 Ağustos 2020, 31227 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile KVKK süreçleri kapsamında olan İYS konusunda değişikliklere ve ertelemelere gidilmiştir. Bunun için öncelikle Yönetmeliğin kendisindeki tanımlara bakılacak olup ardından getirilen yeni düzenlemelere göz atmak gereklidir.

İleti Yönetim Sistemi (“İYS”), piyasadaki faaliyet gösteren şirketlerin ve işletmelerin mal, hizmet veya işletme tanıtıma tanıtmak amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla yapılan her türlü ticari iletişimini Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile uyumlu bir şekilde yapılması için alıcıların tüm bilgilerinin girileceği bir platformdur.

Kısaca önemli husulara değinilecek olursa, ilgili yönetmeliğe göre; alıcının vereceği onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim aracıyla alınabilir. Onayda, alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanı, adı ve soyadı ile elektronik iletişim adresi yer alır. 31 Ağustos 2020’a kadar alıcılar tarafından onay verilmediği ve taktirde söz konusu işletmeler ve şirketler ilgili kişilere pazarlama, tanıtım şeklinde elektronik posta veya mesaj gönderemeyeceklerdir.

Bu yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair 28 Ağustos 2020’de yürürlüğe giren 4 maddelik yönetmelik ise şu şekildedir:
 

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 15/7/2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında alınan onaylar 1/12/2020 tarihine kadar hizmet sağlayıcılar tarafından İYS’ye aktarılır. Bu sürenin sonunda İYS tarafından alıcılara onayların İYS’ye yüklendiği ve 16/1/2021 tarihine kadar kontrol edilmediği takdirde bu onayların geçerli sayılacağı ile reddetme imkanının İYS üzerinden kullanılabileceği bilgisini içeren bir ileti gönderilir.
(2) Alıcılar, İYS’ye kaydedilen onayları 16/1/2021 tarihine kadar kontrol eder. Bu sürenin bitiminden sonra gönderilen ticari elektronik iletiler onaylı kabul edilir.
(3) Bakanlık, bu tarihleri hizmet sağlayıcıların niteliği ile ticari elektronik ileti onay sayılarının büyüklüğünü göz önünde bulundurarak altı ay ertelemeye yetkilidir.”
MADDE 2 – 4/1/2020 tarihli ve 30998 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde yer alan “1/9/2020” ibaresi “16/1/2021” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4– Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Şöyle ki, 1 Eylül 2020’ye kadar olan İYS’ile ilgili tüm tarihler 16 Ocak 2021 olarak güncellenmiştir. Bununla birlikte, 1 Haziran 2020 olarak belirlenen onayların aktarımına ait son gün; 1 Aralık 2020’ye uzatılmış olup, ilgili bakanlığa artık 3 ay değil 6 aylık erteleme yetkisi verilmiştir. Bununla birlikte madde 2 ile yapılan değişiklik ile yönetmeliğin yürürlüğe girmesi 16 Ocak 2021’e ötelenmiştir. Karşılaştırılacak olursa:
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ


Alınan onaylar 31/08/2020 tarihine kadar hizmet sağlayıcılar tarafından İYS’ye aktarılır.  
1/9/2020 tarihine kadar kontrol edilmediği takdirde bu onayların geçerli sayılacağı  
Alıcılar, İYS’ye kaydedilen onayları 1/9/2020 tarihine kadar kontrol eder.  
Bakanlık bu tarihleri 3 ay ertelemeye yetkilidir  
Bu Yönetmeliğin; 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 7 nci, 9 uncu, 11 inci, 12 nci, 13 üncü, 15 inci, 17 nci ve 18 inci maddeleri yayımı tarihinde, diğer maddeleri 16/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.  

DEĞİŞİKLİK SONRASI

alınan onaylar 1/12/2020 tarihine kadar hizmet sağlayıcılar tarafından İYS’ye aktarılır.  
16/1/2021 tarihine kadar kontrol edilmediği takdirde bu onayların geçerli sayılacağı  
Alıcılar, İYS’ye kaydedilen onayları 16/1/2021 tarihine kadar kontrol eder  
Bakanlık bu tarihleri 6 ay ertelemeye yetkilidir  
Bu Yönetmeliğin; 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 7 nci, 9 uncu, 11 inci, 12 nci, 13 üncü, 15 inci, 17 nci ve 18 inci maddeleri yayımı tarihinde, diğer maddeleri 16/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.  

 

28 Ağustos 2020 günü KVKK uyum süreci İleti Yönetim Sistemi ile ilgili yapılan değişiklik

Eda ATASÜ , Hürkan IŞILDAK , Dilara ATILGAN