Aylık Bülten

Ekim, 2022
Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda yer alan düzenlemeler kapsamında 20.09.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından “Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı” ("Tebliğ Taslağı") hazırlanmıştır. Söz konusu Tebliğ Taslağı ile halka açık olmayan ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışına ve bu suretle anılan ortaklıkların muafiyet ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Bu kapsamda Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde yeni bir pazar olarak yalnızca sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek payların işlem gördüğü Girişim Sermayesi Pazarı ("GSP") kurulacaktır. Bu pazarda Tebliğ Taslağı kapsamında düzenlenen şartları sağlayan ortaklıklar paylarını halka arz etmeksizin ve halka arz sürecine ilişkin kapsamlı düzenlemelere tabi olmaksızın yalnızca nitelikli yatırımcılara satma imkanına  kavuşacaktır.

Tebliğ Taslağı kapsamında öncelikle yapılan düzenleme halka açık olmayan ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracına ilişkindir.

Söz konusu düzenlemeye göre Tebliğ Taslağı Madde 4 kapsamında; ortaklıkların sermaye artırımı suretiyle ihraç edilecek paylarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara Girişim Sermayesi Pazarı’nda satılabilmesi ve işlem görebilmesi için Kurulca belirlenen izahname hazırlanması ve bu izahnamenin Kurulca onaylanması gerektiği belirtilmiştir.

Bununla birlikte, söz konusu izahnamenin onayına ilişkin başvurudan öne ortaklık esas sözleşmesinin SPK düzenlemelerine uygun  hale getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, ortaklığın kayıtlı sermaye sisteminde olması durumu hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurulca sermayenin artırılmasına ve yeni pay alma haklarının kısmen ya da tamamen sınırlandırılmasına ilişkin karar alınması gerekmektedir. Taslak Tebliğ’de belirtilen belgeler ile izahnamenin onaylanması için ortaklık veya ortaklığın aracılık sözleşmesi imzaladığı yetkili kuruluş tarafından SPK’ya başvuruda bulunulacaktır. İzahnamenin SPK tarafından uygun bulunması halinde ise ilgili ortaklıklar GSP üzerinden nitelikli yatırımcılara satış yapabilecekler ve halka açık ortaklık statüsünde sayılacaklardır.

GSP’de işlem görecek ortaklıkların;

»Tescil edilmiş sermayelerinin 5 milyon TL veya daha fazla olması,
»Aktif toplamının 50 milyon TL’den fazla olması
»Net satış hasılatının 30 milyon TL’den fazla olması gerekmektedir.

Tebliğ Taslağı kapsamında ortaklıkların GSP’de işlem görmesine ilişkin olarak belirlenen önemli     hususlardan     biri     Madde 4/7’de düzenlenmiş olup ilgili madde hükmüne göre GSP’de işlem görmek üzere payları halka arz edilmeksizin ihraç edilecek ortaklıklarda ek  pay    satışı    gerçekleştirilemeyeceği söylenmektedir.

Ayrıca Madde 4/10 kapsamında belirtilen diğer bir önemli husus ise payları GSP’de işlem görecek ortaklıkların paylarının nitelikli yatırımcılara halka arz edilmeksizin satışında borsada satış yönteminin uygulanmasının zorunlu olmasıdır.

Bununla birlikte Madde 4/13 kapsamında ortaklıkların mevcut ortaklarının sahip oldukları sermaye artırımına konu olmayan payların borsada işlem gören niteliğe dönüştürülemeyeceğine ilişkin olarak yapılan düzenleme de önem arz etmektedir. Tebliğ Taslağı kapsamında belirlenen usullere uygun olarak alınan izahnamenin ilanından sonra, payların satışa sunulacağı tarihten en az iki iş günü önce, satışın başlangıç ve bitiş tarihinin  ve payların satış fiyatının nominal değerinden yüksek olması durumunda hazırlanan fiyat tespit raporunun KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)’ta ilan edilmesi gerekmektedir. Payların satış süresi iki iş günü olarak belirlenmiştir.

Tebliğ Taslağı’nın 5. Maddesi kapsamında ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arz edilmeksizin borsada satışı sonrasında uyulacak esaslar  belirlenmiştir. Buna göre;

1.    Tebliğ kapsamındaki ortaklıkların payları, borsada işlem görmeye başladığı yılı takip eden
2 yıl tamamlanmadan halka arz edilerek satılamaz.
2.    Ortaklıkların, 5 yılı aşmamak üzere  paylarının borsanın diğer pazarlarında işlem görmesini teminen, paylarının  yalnızca sermaye artırımı yoluyla halka arz edilmesi suretiyle    düzenlenecek    izahnamenin onaylanması talebiyle Kurula başvuruda bulunma zorunluluğu mevcuttur.

Bu kapsamda, Kurulca izahnamesi onaylanmayan ya da belirtilen sürede izahname onayı için Kurula başvurmayan ortaklık Kanun kapsamından çıkmış ve payları GSP’den çıkarılmış sayılacak olup GSP’den çıkarılmış sayılan şirket, çıkarılmış sayılma tarihinden itibaren 2 yıl boyunca a paylarının halka arzı amacıyla VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında başvuru yapamayacaktır.

Payları Tebliğ kapsamında borsanın diğer pazarlarında işlem görmeye başlayan ortaklıkların, daha önce GSP’de işlem gören payları hariç olmak üzere, halka arza konu olmayan payları, paylarının işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 2 yıl geçmeden borsada    işlem    gören    niteliğe dönüştürülemeyecektir.

Bununla birlikte, Tebliğ Taslağı kapsamında GSP’de işlem görecek ortaklıklara ilişkin bazı yükümlülükler ve muafiyetler tanınarak ilgili hususlar Tebliğ’in Üçüncü Bölüm Yükümlülükler ve Muafiyetler başlığı altında düzenlenmiştir. Buna göre ortaklıkların muafiyetleri;

1.    Payları GSP’de işlem görecek ortaklıklar 3 ve
9 aylık ara dönem finansal rapor düzenleme yükümlülüğünden muaf tutulmuştur.

2.    Tebliğ kapsamında payları işlem gören ortaklıkların II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği ile II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nde yer alan hükümlerin uygulanmayacağı olmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Payları GSP’de işlem gören ortaklıkların yükümlülükleri ise;

1.    Ortaklıklar, ortaklıklara ilişkin genel bilgilerin KAP’ta yer alan ilgili form kullanılarak yayımlanması ve bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda, gerekli güncellemelerin en geç 5 iş günü içinde yapılması hususunda yükümlü hale getirilmiştir.

2.    Bir gerçek veya tüzel kişinin veya tüzel kişi ile birlikte hareket eden diğer gerçek veya tüzel kişilerin doğrudan bir ortaklığın sermayesindeki payının veya toplam oy haklarının %5, %25 veya %50 oranlarına ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi yahut sair yollarla ortaklığın yönetim kontrolünün doğrudan veya dolaylı olarak el değiştirmesi halinde, ilgili kişiler tarafından kamuya açıklama yapılması gerekmektedir.

Tebliğ Taslağı kapsamındaki ortaklıkların bazı hususlarda kamuya açıklama yapması zorunlu hale getirilmiştir. Bu hususlar;

» Genel kurul tarafından kâr dağıtımına ilişkin karar alınması,
» Genel kurul toplantısının yapılamaması durumunda bu durumun gerekçesi,

» Sermaye artırımı veya azaltımı, birleşme, bölünme veya tür değiştirmeye ilişkin karar alınması ve işlemlerin sonuçlandırılması, Ortaklığın        fiili    faaliyet        konusunun değişmesi,        faaliyetlerin        kısmen    veya tamamen    durdurulması,    imkansız hale gelmesi veya bu sonuçları doğurabilecek gelişmelerin ortaya çıkması,
» Ortaklık aleyhine fesih davası açılması, esas sözleşmede tayin edilen bir fesih sebebinin gerçekleşmesi, genel kurulda fesih kararı alınması, son yıllık finansal durum tablosunda maddi duran varlıkların %10 veya daha fazlasına karşılık gelen bir tutar için ortaklık aleyhine icra takibine başlanması, iflas davası açılması veya ortaklığın tasfiyesi sonucunu doğurabilecek sona erme nedenlerinden birinin gerçekleşmesi,
» Ortaklığın son yıllık finansal durum tablosundaki aktif toplanın %10 veya daha fazlasına karşılık gelen mal varlığı devirleri ve edinimleri

kamuya açıklanması gereken hususlar olarak sıralanmaktadır.

Son olarak değinmek gerekir ki, Tebliğ Taslağı Madde 8 kapsamında payları GSP’de işlem gören ortaklıkların devralma veya devrolma yoluyla birleşme işlemine taraf olması yahut bölünme işlemine taraf olması durumunda, bu ortaklıklar Kanun kapsamından çıkmış ve payları GSP’den çıkarılmış sayılacak olup söz konusu paylar, birleşme işleminin tescilinden, bölünme işlemine ilişkin olarak ise genel kurul kararından itibaren 2 yıl geçmeden GSP’de tekrar işlem göremeyecektir.

Sonuç

Yukarıda detaylıca değerlendirildiği üzere, 20.09.2022 tarihli “Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı” halka açık olmayan ortaklıkların, paylarının halka arz  etmeksizin ve halka arz sürecine ilişkin kapsamlı düzenlemelere  tabi  olmaksızın  yalnızca nitelikli yatırımcılara satma imkanına kavuşacaktır. Bu hususta düzenlenen başvuru usul ve esasları önem arz etmektedir. Zira, Tebliğ Taslağı kapsamında Ek-1 ve Ek-2 kısımlarında Esas Sözleşme Değişikliği ve İzahnamenin Onayı için gerekli belgeler  tahdidi olarak sayılmaktadır.

Bununla birlikte, her ne kadar ilgili ortaklıklara paylarının GSP’de işlem görebilmesi için muafiyetler sağlanmış olsa da Tebliğ kapsamında yükümlülükler de getirilmiştir. Söz konusu yükümlülüklere uyulmaması halinde ise, yukarıda detaylı olarak izah edildiği üzere, ortaklıkların paylarının Girişim Sermayesi Pazarı’ndan çıkarılmış sayılması ve Tebliğ kapsamında belirlenen sürelerle pazarda işlem göremeyecek        olması    sonucu    ile karşılaşılacaktır.

 

Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı