Aylık Bülten

Ağustos, 2022
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti” hakkında usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan yönetmeliğe 16/08/2022 tarihimde geçici maddelerin eklenmesi ile ikinci el taşıt alım-satımlarına ilişkin yeni düzenlemeler ihtiva edilmiştir.

16/08/2022 tarihli resmi gazete ilanı ile yürürlüğe giren Pazarlama ve Satış Kısıtlaması Başlıklı Geçici Madde 2: (1) İkinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe 1/7/2023 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamaz. Bakanlık, bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir. (2) İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının 15/9/2022 tarihine kadar pazarlanması veya satılması halinde birinci fıkra uygulanmaz.

hükmünü havidir.

Getirilen bu düzenlemenin birinci fıkrası ile birlikte, ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometreyi geçmeyen otomobil ve arazi taşıtlarının ticari faaliyet kapsamında satış ve pazarlanmasına kısıtlama getirilmiştir. Belirtmekte fayda var ki yapılan bu düzenleme, oto galeriler, yetkili bayiler ve araç kiralama firmaları ile ticari faaliyet kapsamında ikinci el otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan kişileri kapsamakla birlikte bireysel satışlara ilişkin bir kısıtlama niteliğine haiz değildir. Bireysel satışlar bakımından yapılacak satışlar için ise her ne kadar işbu düzenleme yeni bir kısıtlama getirmemiş de olsa bir takvim yılı içinde doğrudan veya aracılık yapılmak suretiyle gerçekleştirilen üçten fazla ikinci el motorlu kara taşıtı satışı, aksi Bakanlıkça tespit edilmedikçe ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edileceğinden bu düzenleme kapsamına giren şahıslar açısından da ilgili 16/08/2022 tarihli düzenlemenin uygulanabileceğinin mümkün olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Eklenen maddeler ile otomobil ve arazi araçlarının alım ve satımları düzenlenmiş olup otobüs, kamyon, kamyonet gibi taşıtlara ilişkin bir düzenleme getirilmemiştir. Getirilen bu kısıtlamanın 1 Temmuz 2023 tarihine kadar devam edeceği belirtildiyse de, Ticaret Bakanlığı’nın işbu sürenin 6   aya kadar uzatılabilme konusunda yetkili olduğu ayrıca vurgulanmıştır.

İşbu hükümler ile motorlu taşıtlar piyasasında yaşanan arz-talep  dengesizliklerinin  önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Piyasa dengesinin sağlanması, fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi ve stokçuluk faaliyetlerinin engellenmesi bakımından da söz konusu değişikliklerin  olumlu  gelişmelere  sebebiyet  vermesi beklenmektedir.

Ayrıca belirtmekte fayda var ki ilgili düzenlemenin ikinci fıkrası ile birlikte; ikinci el taşıt alım- satımı ile uğraşan kimselerin 16.08.2022 tarihinden önce kendi adlarına tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması ve satışı için 15 Eylül 2022 tarihine süre verildiği bu kapsamda aslında istisna bir hüküm getirildiği belirtilmelidir.

Eklenen geçici hükümler ve yapılan son açıklamalar ışığında ikinci el otomobil alım satımlarına ilişkin denetimlerin daha da artacağına ve yeni düzenlemelerin de gelebileceğini belirtmek mümkündür.

Saygılarımızla bilgilerinize sunulmuştur.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik