Makaleler

Hukuki Açıdan COVID-19

Çin’in Wuhan kentinde doğan ve hızla tüm dünyaya yayılan COVID-19 hayatımızı önemli ölçüde etkilemeye devam ediyor. Özellikle ekonominin bozulması ile birlikte hukuk alanında da etkileri gün geçtikçe artarak görülüyor. Ticaret hukuku başta olmak üzere, hukukun her alanında önemli değişiklikleri izliyoruz. Hatta bir yandan infaz kanununda yapılan değişiklik ile ceza hukukuna etki ederken, diğer yandan karantina sonrası boşanma oranlarının artması ile aile hukukuna kadar etki ettiğini söyleyebiliriz.

Devamı...

Havayolu Taşımacılığında Overbooking ve Yasal Dayanağı

Sivil havacılıkta firmaların zarar etmeyi önlemek ve uçuş bazında kazancı garantilemek maksadıyla uyguladığı overbooking pek çok sorunu da birlikte getiriyor. Gerek ulusal gerek uluslararası mevzuatta ticari bir uygulama olmaktan öteye geçemeyen bu uygulama Yargıtay’ın görüşüne göre tümüyle hukuka aykırı ise de, yalnızca “uçuşa almama” kısmı için hukuka aykırı denebilir. Basiretli bir tacir gibi davranma yükümü, sözleşme serbestisi, borçlandırıcı işlem ve borca aykırılık ilke ve kurumları fazla satışın hukuki dayanağıdır.

Devamı...

Yapay Zeka ve Hukuk

Yapay Zekanın Hukuktaki Yeri ve Gelişimi

İnsanoğlu, teknolojiyi sürekli olarak ileriye taşımak, çeşitli misyonları hızlı ve en iyi şekilde gerçekleştirmek için çalışmıştır. Birçok ülke teknolojik alt yapıyı kurmayı başarmasına rağmen devletleri asıl ileriye taşıyan, teknoloji çağının altın dönemi olan yapay zekayı üreterek insan gücünü azaltmak olacaktır.

Devamı...

Türk Zukuku'nda Zorunlu Aşılama ve Ailelerin Hukuki Sorumluluğu

Devlet, gerek ulusal gerek uluslararası mevzuat çerçevesinde vatandaşların sağlığını gerek salgın hastalık öncesi gerek sonrası koruyacak tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda aşılama faaliyeti her an alınabilecek tedbirlerden biridir. Ancak Türkiye’de salgın gibi durumlar sonrasında devletin zorunlu aşı getirme yetkisi varken yasal boşluk sebebiyle aşı reddine karşı çaresiz kalınmaktadır. Kanun koyucu, yasal düzenlemeyle bu boşluğu tamamlamalıdır; aksi halde aşıyı reddeden ailenin maddi-manevi tazminat ve cezai, devletin ise kusursuz sorumluluk çerçevesinde sorumluluğu doğacaktır.

Devamı...

E-Ticaret İş Modellerine Uygulanacak Hukuk Kuralları

İnternetin ticaret hayatına dahil olması sonucu dünya çapında klasik alıcı-satıcı ilişkileri değişmekte ve sanal ortama taşınmaktadır. Fiziken yan yana olmayan alıcı ve satıcı B2B, B2C, C2C, B2G ve G2C iş modelleriyle buluşmaktadır. Şüphesiz tüm bu iş modellerinde aktörlerin farklılığı ve birbirilerine karşı konumları gereği aynı kanun hükümleri uygulanmayacaktır.

Devamı...

Garanti Sözleşmesi ile Kefalet Sözleşmesi Arasındaki Farklar

Bu çalışmada Türk Borçlar Kanunu’ndaki 487. Maddede düzenlenen kefalet sözleşmesi ile garanti sözleşmesi arasındaki farklar ele alınmaya çalışılacaktır.

Devamı...

Kıdem Tazminatı Fonu

Bu çalışmamızda mevcut kıdem tazminatı sisteminin yerine getirilmek istenen yeni kıdem tazminatı fonu sistemini mukayeseli olarak inceleyeceğiz.

Devamı...

Menajerlik İlişkisi ve Menajerin Hukuki Sorumluluğunun Yorumlanması

İşbu yazımızda tecrübelerimiz doğrultusunda iyi bir menajerin nasıl olması gerektiği, ve menajerlik sözleşmelerindeki sorumsuzluk kayıtlarının hukuken geçerlilik durumları irdelenmiştir.

Fransızca kökenli bir kavram olan “Menajer” kavramı TDK’de “Bir sporcunun veya sanatçının mesleki işlerini düzenleyen ve yöneten kimse” olarak tanımlanmıştır.

Devamı...

İşyerindeki Psikolojik Taciz; Mobbing

1.Mobbing’in Tanımı : İşyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, karşısındakini pasifize etme, işten soğutma, iş yaptırmama veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren; kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışlar toplamıdır. Mobbing ’i, aynı düzey ve seviyedeki kişiler de birbirlerine karşı yapabildiği gibi, özellikle; hiyerarşik gruplarda ve güçlü-güçsüz ayrımının açıkça yapılabildiği işyerlerinde çok sık görülmektedir.

Devamı...

Blockchain Hukuku

Blockchain nedir, blok zinciri bilgilerin bloklar halinde, şifreleme algoritmalarıyla birbirine bağlanarak kaydedildiği bir dağıtık veri tabanıdır. Blockchain zincirleme bir modelle inşa edilen, takip edilebilen ancak kırılamayan bir teknolojidir. Hayatımıza bitcoin ile girmiş olan Blockchain teknolojisi bizlere bir merkeze bağlı olmadan işlem yapabilme imkanı sağlamaktadır. İşlemler bu teknolojiyle birlikte direkt olarak alıcı ve satıcı arasında sağlanmaktadır. Bu anlamda Blockchain işlemlerin gizlilik ve güven içerisinde yapılmasını sağlar demek yanlış olmayacaktır.

Devamı...

Dijital Malvarlığı ve Dijital Miras

Hızla gelişmekte olan teknoloji yaşamımıza fayda sağlamakla beraber birçok hukuki sorunu da beraberinde getirmektedir. Teknolojik gelişmelerden biri olan internetin yansıması sosyal medya; artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Nitekim öyle bir durum söz konusudur ki artık bir kısım insan sosyal medya platformları sayesinde maddi kazanç elde etmeye dahi başlamıştır.

Devamı...

Kredi Kartı(Pos) Tefeciliği

Gelişen teknolojinin doğurduğu suç türlerinden birisi de “ Kredi Kartı (POS) Tefeciliği”dir. TCK m. 241’de düzenlenen ve bugün toplumda en çok işlenen suçlardan biri olan tefecilik, toplum ve devlet için ciddi bir durumdur. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun da topluma karşı suçlar kısmının 241. maddesinde tefecilik : “Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.”

Devamı...

İnternet Dolandırıcılığı Suçu

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerinde artış yaşanmaktadır. Halk arasında “internet dolandırıcılığı” olarak bilinen “bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçu nitelikli dolandırıcılık hallerinden bir tanesidir. Türk Ceza Kanununa (TCK) göre dolandırıcılık, hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak fiilidir. Dolandırıcılık suçunun biraz daha ağırlaştırılmış, nitelikli halleri durumuna verilen isimdir. Nitelikli dolandırıcılık halleri kanunda teker teker sayılmaktadır.

Devamı...

GDPR ve Kişişel Verilerin Korunması Kanunu Işıgında

Avrupa Birliği Veri Koruma Yönergesi (EU General Data Protection Regulation – GDPR) 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girdi. GDPR’da kullanıcı, “ilgili kişi” olarak tanımlanmaktadır. Siz, ben ve herkes, kişisel verilerimizin sahipleriyiz.

Devamı...

Türkiye'de Birleşme ve Devralmalar

Ticari şirketlerde birleşme ve devralmalar, iki veya daha fazla şirketin birleşmesi veya iş faaliyet alanında hızla büyüyebilmesi için iki veya daha fazla şirketin kurumsal finansmanın bir parçası olarak alım-satımı veya bölünmesi şeklinde tanımlanmaktadır.

Devamı...

Yabancılara Dair Bazı Hukuki Düzenlemeler

Türkiye’de çalışma ve ikamet izni alınması, Türkiye’de faaliyet gösterecek şirketlerin yabancı çalışanları bakımından önemli bir konudur. Uluslararası İşgücü Kanunu’na göre yabancı statüsünde olan kişilerin çalışma izni olmadan çalışmaları veya çalıştırılmaları yasaktır. Çalışma izinlerinin verilmesi konusunda yetkili makam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıdır.

Devamı...

Anonim Şirketlerde Esas Sözleşme Değişikliği

Esas sözleşmede yer alan hususlarda değişiklik yapılması veya yeni hükümler eklenmesi veya mevcut hükümlerin tamamen, kısmen çıkarılması esas sözleşme değişikliği gerektirir. Değişiklik gereksinimi iradi nedenlerin yanında kanuni zorunluluktan da kaynaklanabilir.

Devamı...

Anonim Şirketin İnfisah Sebepleri

Anonim şirketin ortaya çıkmasında olduğu gibi şirket varlığının ortadan kalkması da bir sürecin sonucudur. Şirketin sona ermesi ise, şirket varlığının ortadan kalkması açısından ilk aşamayı oluşturmaktadır. Anonim şirketlerin sona ermesi fesih veya infisah yoluyla gerçekleşmektedir. İnfisah, kendiliğinden ortadan kalkma anlamına gelmektedir. Anonim şirketin infisahından anlaşılması gereken ise; herhangi bir karar yahut ihbar olmaksızın şirket faaliyetlerinin bitmesidir.

Devamı...

Sigorta Şirketlerinin Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine ve Sigortacılık Kanunu Hükümlerine Tabiyeti

Sigortacılıkta dünyadaki genel düzene baktığımızda sigortacılığın yoğun olarak anonim şirketler tarafından yapılması yolunda ülkelerin kanunlarını oluşturdukları bunun haricinde sermayesi hisselere bölünmüş şirketlere de kanun koyucular tarafından yetki verildiği görülmektedir.

Devamı...