Aylık Bülten

Aralık 2020 | Sayı . 8

Markanın Yaygın Ad Haline Gelmesi Ve Mahkemenin Uyuşmazlığı Değerlendirme Kriterleri

Sınai Mülkiyet Kanununun 26. Maddesinde yer alan İptal hallerinden birinin olduğu düşünülen durumlarda markanın iptali taleplerinin ileri sürüleceği makam Türk Patent ve Marka kurumu olan TürkPatent’dir. SMK 192. Madde hükmüne göre 26. Madde SMK’nun yayımı tarihinden itibaren 7 yıl sonra yürürlüğe girecektir. SMK Geçiçi madde 4’de ise iptal yetkisinin mahkemeler tarafından kullanılmasını düzenlemektedir ve 26. madde hükmü devreye girene kadar iptal yetkisinin maddede belirtilen usul ve esaslarda mahkemeler tarafından yürütüleceğinden söz etm...
Devamı ...

Kasım 2020 | Sayı . 7

Markaların Birlikte Var Olma Anlaşması

Sınai mülkiyet hukukunun bir alt dalı olan marka hukuku, ticari işaretlerin tescili ve korumasına ilişkin usul ve esasları konu edinir. Marka bir işletmenin mal ve hizmetlerini diğer işletmelerden ayırt etme amacı taşıyan işarettir. Markaların birlikte var olma sözleşmesi Türk hukukunda açıkça düzenlenmemiştir. Ancak, 10 Ocak 2017 ‘de yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda düzenlenen ‘muvafakat’ uygulaması markaların birlikte var olma sözleşmesinin yasal dayanağını oluşturmuştur.   Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak te...
Devamı ...

Ekim 2020 | Sayı . 6

Arabuluculuk Hakkında Singapur Sözleşmesi

Arabuluculuk, kullanımı günden güne yaygınlaşan bir “alternatif uyuşmazlık çözüm yolu”dur. Yabancılık unsuru taşıyanlar da dahil olmak üzere, uyuşmazlığın taraflarının, tarafsız ve uzman bir 3. Kişiye başvurmak suretiyle aralarındaki ihtilafı hızlı ve kesin bir şekilde çözüme ulaştırmasını sağlayan, mahkeme dışı bir yöntemdir. Taraflar, üzerinde serbestçe tasarruf edebildikleri uyuşmazlıklar hakkında arabuluculuk yoluna başvurabileceklerdir. Kanunun lafzı uyarınca, esas olan ihtiyari arabuluculuktur. Tarafların dava açılmadan önce yahut dava sırasında arabulu...
Devamı ...

Eylül 2020 | Sayı . 5

Aile Şirketleri’nde Kurumsallaşma Üzerine

Türkiye’deki şirketlerin büyük çoğunluğu bilindiği üzere aile şirketlerinden oluşmaktadır. Hürriyet Gazetesi 04.10.2017’deki haberinde Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı’nın şu sözlerine yer vermiştir: "Türkiye'deki işletmelerin yüzde 95'ini aile şirketleri oluşturuyor. Türkiye'de aile şirketlerinin ortalama ömrü 25 yıl. Bu aile şirketlerinin sadece yüzde 30'u ikinci kuşağa, yüzde 12'si üçüncü kuşağa geçebiliyor. Dördüncü kuşağa geçebilenlerin oranı ise yüzde 3'te k...
Devamı ...

Ağustos 2020 | Sayı. 4

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Getirilen Yükümlülükler

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“İnternet Kanunu”) 31/7/2020 tarihinde 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Meydana gelen değişikliklerle içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve sosyal ağ sağlayıcılarını yakından ilgilendiren, internet ortamında hukuka aykırı içeriği en aza indirgemeyi amaçlayan büyük çaplı regülasyonlar yapılmış ve yaptırımlar öngörülmüştür. İnternet Kanunu’nun...
Devamı ...

Temmuz 2020 | Sayı. 3

Olağanüstü Durumlarda HLP (Barınma, Toprak, Mülkiyet) Haklarının Kadınlara Etkisi

Dünyanın birçok yerinde, kadınlar ve kızlar çocukları sınırlıekonomik varlıklar, eğitim ve iş fırsatları ile dezavantajlı durumdadırlarve kriz bittiğinde kendilerini eski normal sağlıklı dünyanın arkasında bulacakları bir gerçektir. Birçok kadın kayıt dışı sektörde çalışmakta veiş koruma, sosyal güvenlik veya sigorta yapılarına erişememektedir. Salgında, aile üyeleri arasında kadınların erkeklerden daha çok sorumluluk aldıklarını söyleyebiliriz. Ayrıca karantina ve kısıtlamaların uygulanmasıyla kadına yönelik şiddet ve baskılar artmıştır.Varlıklar açısında...
Devamı ...

Haziran 2020 | Sayı. 2

Yürürlüğü Ertelenen Kira Sözleşmesi Hükümleri

 Özet: Bu çalışmada yürürlüğü 1 Temmuz 2020 tarihine ertelenen Türk Borçlar Kanunu (Kanun)’nun kira sözleşmelerine ilişkin hükümleri incelenecek ve hükümlerin uygulanmasının kira sözleşmelerine etkisi değerlendirilecektir. Giriş 2012 yılında yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan, kiracının tacir veya tüzel kişi olduğu işyeri kiralarına ilişkin bazı hükümlerin yürürlüğe girişi sekiz sene ertelenmiştir. Yürürlüğe girişi ertelenen Türk Borçlar Kanunu’nun 323, ...
Devamı ...

Mayıs 2020 | Sayı . 1

Hukuki Açıdan COVID-19

Çin’in Wuhan kentinde doğan ve hızla tüm dünyaya yayılan COVID-19 hayatımızı önemli ölçüde etkilemeye devam ediyor. Özellikle ekonominin bozulması ile birlikte hukuk alanında da etkileri gün geçtikçe artarak görülüyor. Ticaret hukuku başta olmak üzere, hukukun her alanında önemli değişiklikleri izliyoruz. Hatta bir yandan infaz kanununda yapılan değişiklik ile ceza hukukuna etki ederken, diğer yandan karantina sonrası boşanma oranlarının artması ile aile hukukuna kadar etki ettiğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte, “Yeni Normal” kavramını sıklıkla duymaya ...
Devamı ...